વ્યવસ્થા સમિતિ

એડિટર-ઇન-ચીફ: ઉમેશ પ્રસાદ, BDS, એમફિલ
પૂ. સલાહકાર: રાજીવ સોની, પીએચ.ડી.
સર્જનાત્મક અને ડિજિટલ: ઈમરાન